KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İş bu form, 24/3/2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir.

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi nezdindeki kişisel verilerinizin aramızda kurulan ilişki çerçevesi dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, doğruluklarını ve en güncel hallerini koruyarak;  ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kurumumuz tarafından sistemlerimize kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, saklanacağını, yasal gerekler ile güncelleneceğini, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi veya yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğini/ devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu, Müdürlüğümüz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kurumumuzun bünyesinde çalıştığınız veya hizmetlerinden yararlandığınız ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, kurumumuz ve kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, kuruma ait lokasyonların güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/katılımcı/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi’ne ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/katılımcı/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile, Kurumumuzun insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi tarafından farklı yollardan (Gökhasan Köyü 1 Nolu OSB Sok. No:1 Alaplı/ZONGULDAK, diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi’ne iletmeniz durumunda, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi’ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi’nin veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
  • Eğer Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
  • Eğer Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
  • Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile; aşağıda bulunan formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini Gökhasan Köyü 1 Nolu OSB Sok. No:1 Alaplı/ZONGULDAK adresine bizzat elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, formun imzalı bir örneğini bilgi@alapliosb.org.tr mail adresine göndererek iletebilirsiniz.

DEĞİŞİKLİKLER

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Dosya Ekleri :